top of page

เครื่องกรู๊ฟท่อ รุ่น 2A

กรู๊ฟ 2"-12"

ราคา 64,500 บาท

<<อ่านต่อ>>

เครื่องกรู๊ฟท่อ รุ่น 9A

กรู๊ฟ 1"-8"

ราคา 60,000 บาท

<<อ่านต่อ>>

เครื่องกรู๊ฟท่อ รุ่น 3AP

กรู๊ฟ 1"-6"

ราคา 65,000 บาท

<<อ่านต่อ>>

เครื่องเชื่อมท่อพีพี-อาร์

D20-32(Small)

ราคา 2,500 บาท

<<อ่านต่อ>>

เครื่องเชื่อมท่อพีพี-อาร์

D63-160

ราคา 32,000 บาท

<<อ่านต่อ>>

เครื่องเชื่อมท่อพีพี-อาร์

D20-63

ราคา 3,500 บาท

<<อ่านต่อ>>

หัวเชื่อมท่อพีพีอาร์.jpg

หัวเชื่อมพีพี-อาร์

D20-160

ราคา 200-1,600 บาท

<<อ่านต่อ>>

เครื่องเชื่อมท่อพีพี-อาร์

D75-110

ราคา 7,000 บาท

<<อ่านต่อ>>

S__36331587.jpg

เครื่องเชื่อม Electro Fusion

D90-315

ราคา 60,000 บาท

<<อ่านต่อ>>

เครื่องเชื่อมชน HDPE และอุปกรณ์

เครื่องเชื่อม HDPE60-160-6.jpg
เครื่องเชื่อม HDPE 60-250-1.jpg

ประเภท : มือหมุน 2จับ

เครื่องเชื่อมHDPE มือหมุน 2จับ

D40-160

ราคา 18,000 บาท

<<อ่านต่อ>>

เครื่องเชื่อมHDPE มือหมุน 2จับ

D50-200

ราคา 25,000 บาท

<<อ่านต่อ>>

เครื่องเชื่อม HDPE 60-250-1.jpg

เครื่องเชื่อมHDPE มือหมุน 2จับ

D63-250

ราคา 37,000 บาท

<<อ่านต่อ>>

ประเภท : มือหมุน 4จับ

HDPE 60-160 4ring -1.jpg

เครื่องเชื่อมHDPE มือหมุน 4จับ

D40-160

ราคา 27,000 บาท

<<อ่านต่อ>>

เครื่องเชื่อมHDPE 60-250 4ring-1.jpg

เครื่องเชื่อมHDPE มือหมุน 4จับ

D50-200

ราคา 29,990 บาท

<<อ่านต่อ>>

เครื่องเชื่อมHDPE 60-250 4ring-1.jpg

เครื่องเชื่อมHDPE มือหมุน 4จับ

D63-250

ราคา 45,000 บาท

<<อ่านต่อ>>

ประเภท : ไฮโดรลิก 4จับ

เครื่องเชื่อมท่อHDPE 160.png

เครื่องเชื่อมHDPE ไฮโดรลิค 4จับ

D40-160

ราคา 50,000 บาท

<<อ่านต่อ>>

HDC-315.png

เครื่องเชื่อมHDPE ไฮโดรลิค 4จับ

D63-250

ราคา 60,000 บาท

<<อ่านต่อ>>

HDC-315.png

เครื่องเชื่อมHDPE ไฮโดรลิค 4จับ

D90-315

ราคา 85,000 บาท

<<อ่านต่อ>>

bottom of page