top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเช่า

1) โดยปกติ อัตราค่าเช่าของ หจก.เอ็นเอ็ม แมชชีนเนอรี่ และราคาจะไม่รวมถึงรายการต่อไปนี้
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
- ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

2) ค่าเช่าคิดตามช่วงระยะเวลาในการครอบครองเครื่องจักรของผู้เช่า


3) การดูแลซ่อมบำรุงประจำวันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้เช่า หากผู้ให้เช่าพบว่าเครื่องจักรเสียหาย ซึ่งเกิดจากความผิดของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าขนส่งด้วย


4) ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าตามกำหนด ยกเว้นเหตุสุดวิสัยใดๆ ซึ่งบัญญัติไว้ตามกฎหมายเท่านั้น


5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหรือประกอบเครื่องจักรที่ให้เช่า ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่า


6) ชั่วโมงการทำงานมาตรฐานของเครื่องจักรให้เช่าอยู่ที่ 8 ชม.ต่อวัน 240 ชม.ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บเงินในกรณีที่ชั่วโมงการทำงานเกินชั่วโมงมาตรฐานการปฏิบัติงาน


7) กำหนดยืนราคา 2 สัปดาห์นับจากวันที่เสนอราคา


8) เมื่อมีการยืนยันในใบเสนอราคาเเล้ว ผู้เช่าตกลงและยอมรับกรณีที่ผู้ให้เช่าจัดหาพนักงานเพื่อควบคุมปฎิบัติงานทรัพย์สินของผู้เช่า ไม่ว่าจะเกิดเหตุผิดพลาดใดๆ ผู้ให้เช่าจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆเป็นจำนวนเงินไม่เกินร้อยละสิบของค่า

เช่าทั้งหมด ผู้เช่าย่อมสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ หากผู้เช่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดของผู้ให้เช่า


9) เงื่อนไขการชำระเงินจะทำการเจรจาพูดคุยกันก่อนที่จะเริ่มให้เช่า


10) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาของสินค้าให้เช่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กฎการทำงานของโอเปอเรเตอร์ (พนักงานควบคุมเครื่องจักร)

1) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน,ชั่วโมงการทำงานถุกกำหนดให้อยู่ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.รวมช่วงเวลาพัก 1 ชม.แล้ว ,ซึ่งรวมทั้งสิ้น 8 ชม.ต่อวัน คิดเป็น 6 วันอย่างต่อเนื่องกันต่อสัปดาห์
2) พนักงานโอเปอเรเตอร์จะควบคุมเฉพาะเครื่องจักรของเร้นท์ฯ เพียงหนึ่งเครื่องต่อคนเท่านั้น
3) ความปลอดภัยย่อมมาก่อนเสมอ ดังนั้นโอเปอเรเตอร์อาจจะขอหยุดปฎิบัติงานด้วยเหตุผลใดๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เมื่อโอเปอเรเตอร์เห็นว่าการปฏิบัติงานต่อไปอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้
5) ชั่วโมงทำงานในวันหยุดรวมถึงชั่วโมงทำงานล่วงเวลาสะสมต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อโอเปอเรเตอร์หนึ่งคน

bottom of page